آخرین اخبار : 

شنبه هشتم شهریور

شنبه ۸ شهریور ساعت ۱۰ صبح مطب دایر است نوبت دهی صرفا با تماس تلفنی با پذیرش مطب ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲

دکتر مهرداد محمدپور