آخرین اخبار : 

قوز قرنیه و معافیت سربازی

قوز قرنیه و معافیت سربازی

شرایط معافیت سربازی :

قوز قرنیه یا کراتوکونوس   با تأیید یافته های  پارا کلینیک  از جمله

orb scan یا پنتا کم یا توپوگرافی قرنیه

الف) درصورتیکه با کراتومتری قابل اندازه گیری نباشد : معاف دائم

ب) در صورتیکه عارضه واضح قرنیه و اختلال دید ایجاد کرده باشد : معاف دائم

ج) در بقیه موارد : معاف از خدمات رزمی

دکتر مهرداد محمدپور