آخرین اخبار : 

تغییر رنگ چشم

آیا تغییر رنگ چشم قابل انجام تست؟

بله.ولی هنوز روش بیخطری برای آن ابداع نشده است

ویدیو فیلم عمل عنبیه مصنوعی چشم و تغییررنگ چشم

دکتر مهرداد محمدپور