آخرین اخبار : 

سیستم

۲۰|۲۰|۲۰

زمانیکه چشمهایتان به سیستم های خود خیره است، این قانون را رعایت کنید: 20|20|20 برای استراحت چشمانتان از قانون 20.20.20 استفاده کنید برای کاهش فشار چشم ها، هر از 20 دقیقه، 20 ثانیه به جسمی که در فاصله 20 سانتی متری شما هست ...
دکتر مهرداد محمدپور