آخرین اخبار : 

هزینه لازک چشم وبیمه تکمیلی

عمل لیزیک ولازک چشم وبیمه های تکمیلی

آیا بیمه های تکمیلی هزینه لیزیک ولازک چشم را پرداخت میکنند؟  صورتی که معادل کروی شماره چشم واستیگمات بالای سه نمره در هر چشم باشد، بیمه های تکمیلی مطابق قرارداد بخشی از هزینه های عمل برداشتن عینک چشم را پرداخت میکنند پاسخ همه  سوالات تماس ...
دکتر مهرداد محمدپور