آنالایزر پاسخ چشمی

در تلاشی برای افزایش بیشتر توانایی تشخیصی، پارامترهای بیومکانیکی ORA با پارامترهای توموگرافی Pentacam HR بر اساس مدل رگرسیون لجستیک ترکیب شده‌اند، که نتیجه آن اگرچه کامل نیست، اما بهتر از هر پارامتر به تنهایی، چه بیومکانیکی یا چه بیومکانیکی بوده است. توموگرافی [50]. علاوه بر این، ORA دو پارامتر به طور خاص مرتبط با قوز قرنیه ارائه می دهد، شاخص تطابق قوز قرنیه (KMI) و احتمال تطابق قوز قرنیه (KMP). هر دو پارامتر به اندازه کافی مورد مطالعه قرار نگرفته اند، احتمالاً به دلیل ظهور فناوری های جدیدتری که خواص بیومکانیکی قرنیه را ارزیابی می کنند.

پیمایش به بالا