آخرین اخبار : 

مزایای FCATیاCustom Q یاCustomized Ablationچیست؟

مزایای FCATیاCustomized Ablation:دراین روش اولا ضخامت کمتری ازقرنیه تراش داده میشود ثانیا شکلاولیه قرنیه بهتر حفظ میشود.ثالثا آستیگماتیسم و شماره چشم دقیقابر اساس شکل قرنیه اصلاح میشود وحرکات چشم ومحور آستیگماتبا دقت بیشتری اصلاح میشود ونتایج بینایی آن بهتر و ...

Q-Factor customized Laser Ablasion Treatment یاFCAT یا لازک سفارشی یاCustom Q Laser Ablation چیست؟

لازک سفارشی یاQ-Factor Customized Laser Ablation Treatment یاFCAT Custom Q Laser Ablation چیست؟دراین نوع لیزر برای اصلاح عیوب انکساری چشم ابتدا عکس عنبیهوقرنیه بیمار گرفته میشود وسپس این اطلاعات همراه باشماره چشمو آستیگماتیسم بیمار به دستگاه لیزر منتقل میشود وهر بیمار بهدستگاه ...

اثرات نورموبایل روی چشم

آیا نور تلفن همراه Cell Phone روی چشم اثر دارد؟درتحقیقاتی که دانشمندان آمریکا در دانشگاه تولیدو انجام داده اند بهاین نتیجه رسیده اند که نور آبی موجود در تلفن همراه در سلول هایشبکیه Retin جذب میشود وماده سمی تولید میکند.این ...

کدام روش برداشتن عینک برای من بهتراست؟حتما از جراح خود سوال کنید

کدام روش جراحی برداشتن عینک برای چشم من بهتراست ؟حتما از جراح چشم پزشک سوال کنید:حتما در مورد انواع جراحی های برداشتن عینک و تعیین نوع آنبعد از معاینه وعکسبرداری های لازم از جراح ومتخصصچشم پزشک خود سوال کنید .انواع روش ...

میخواهم لیزیک یالازک کنم آیا عوارض دارد؟

میخواهم لیزیک یا لازک کنم آیا عوارض دارد؟Lasik &Lasek side effects:واقعیت این است که احتمال عوارض لیزیکLasik ولازکLasekبسیار اندک است و این احتمال در دست جراح لیزیک ماهرLasik Eye Surgeon و جراحی با دستگاه های پیشرفته امروزیاحتمال آن بسیار کم ...

آیا قوزقرنیه یک بیماری ناتوان کننده است؟

آیا قوزقرنیه Keratoconus ناتوان کننده است؟قوز قرنیه یک بیماری چشمی است که ممکن است کاهش در حدتبینایی ایجادکند تا جایی که میتواند موجب ناتوانی Disabilityشود.هرچند خود قوزقرنیه ناتوانی ایجاد نمیکند ولی کاهش بیناییناشی از آن میتواند ناتوان کننده باشد.در ایالات ...
دکتر مهرداد محمدپور