آخرین اخبار : 

پیشگیری از قوزقرنیه

آیا پیشگیری از قوزقرنیه امکان دارد؟قوزقرنیه Keratoconusحالتی است که قرنیه چشم از حالت طبیعی و گرد به صورت کوهانی Dome shape تبدیل میشود.این حالت غیرطبیعی باعث میشود که نور روی شبکیه Retin متمرکز نشودوموجب اختلال دید میشود.از آنجاکه علت اصلی ...

بهترین وباتجربه ترین چشم پزشک های ایران

بهترین چشم پزشک ها،بهترین متخصص های چشم وفوق تخصص های چشم تهران وسایر شهرهای کشور ایران:بهترین وباتجربه ترین جراحان چشم،متخصص های چشم وفوق تخصص های چشم Ophthalmologist&Eye Surgeonتهران وسایر شهرهای ایرانTehran &Iran Ophthalmologists را میتوان در سایت www.nobat.ir برحسب فوق ...

ارزان ترین عمل لیزیک لازک فمتولیزیک واسمایل چشم

ارزان ترین عمل لیزیک،لازک،فمتولیزیک،پی آرکی ورلکس اسمایل چشم چقدر است؟در حال حاضر هزینه عمل لیزیکLasik,لازکLasek,فمتولیزیکFemto Lasik,پی آرکی PRK, ریلکس اسمایل  Relex Smile چشم بستگی به نوع عمل و شرایط چشم دارد ولی در هرحال طبق تعرفه مصوب دولتی است.

آیابیمه های تکمیلی هزینه عمل لیزیک لازک فمتولیزیک ورلکس اسمایل را قبول میکنند؟

آیا بیمه های تکمیلی هزینه عمل لیزیک لازک فمتولیزیک وریلکس اسمایل را قبول میکنند؟اگر شماره چشم بالا باشد بیمه های تکمیلی بخشی از هزینه های عملهای جراحی لیزیک Lasik,لازک Lasek,فمتولیزیکFemto Lasik,رلکس اسمایل Relex Smile  را پازپرداخت میکنند.

آیابیمه های تامین اجتماعی وخدمات درمانی هزینه های لیزیک لازک فمتولیزیک ورلکس اسمایل را میپردازند؟

آیا بیمه های تامین اجتماعی وخدمات درمانی هزینه های لیزیک لازک فمتولیزیک و رلکس اسمایل را میپردازند؟خیر.بیمه های پایه معمولا هزینه عمل های جراحی لیزیکLasik,لازک Lasek, فمتولیزیک Femto Lasik وریلکس اسمایلRelex Smile  راتقبل نمیکنند.

هزینه فمتولیزیک لازک لیزیک وریلکس اسمایل برای هرچشم چقدر است؟

هزینه لیزیک لازک فمتولیزیک ورلکس اسمایل برای هرچشم چقدر است؟معمولا هزینه اسمایل Relex Smile بیشتر از فمتولیزیکFemto Lasik  میباشد وهزینه فمتولیزیک هم از لازک Lasek بیشتر است که این به علت مواد وتجهیزات مصرفی عمل مربوطه دارد و ربطی به ...
دکتر مهرداد محمدپور