آخرین اخبار : 

آیا تابحال فکر کرده اید که ما چرا دو چشم داریم؟

آیا تابحال فکر کرده اید که ما چرا دو چشم داریم؟

دیدن با دو چشم قضاوت درباره

فواصل را امکانپذیر می سازد.

به این امر درک عمیق گفته می شود

و به ما کمک می کند تا هنگام راه رفتن به

اجسام برخورد نکنیم یا هنگامیکه روی لبه

اجسام هستیم تعادل برقرار باشد.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور