انحنای خلفی و انحرافات

یکی دیگر از مزایای اصلی OCT تمایل کمتر آن به تحت تاثیر قرار گرفتن قرنیه است. پراکنده و مه . از این رو، به ویژه در چشم های قوز قرنیه با انحراف زیاد، ارزیابی انحنای خلفی و پاکیمتری بسیار قابل اعتمادتر است از فناوری Scheimpflug. این امر به ویژه بعد از قرنیه بسیار مهم است
اتصال متقابل، که باعث ایجاد تیرگی قرنیه می شود که منجر به پاکی متری قرنیه می شود. به طور قابل توجهی توسط تصویربرداری Scheimpflug دست کم گرفته شده است. از این رو، اندازه گیری انحنای خلفی انحنای مرتبه بالاتر بسیار دقیق تر است
هنگام استفاده از فناوری OCT در این چشم های منحرف شده با پراکندگی استرومایی. همانطور که انحنای خلفی قرنیه بین استروما و آب قرار می گیرد برخلاف قدامی که بین هوا و استروما قرار دارد، انحنای خلفی قدرت منفی است

پیمایش به بالا