آخرین اخبار : 

انواع جدا شدگی شبکیه

انواع جداشدگی شبکیه 

جداشدگی پرده شبکیه یه چند صورت

می تواند اتفاق بیفتد:

۱٫ شایعترین حالت زمانی است که در شبکیه سوراخی ایجاد می شود و سپس از طریق آن سوراخ مایع زجاجیه به پشت شبکیه نفوذ پیدا کرده و با افزایش مقدار آن به تدریج بافت شبکیه با حرکات سر و تاثیر نیروی جاذبه از لایه خارجی کره چشم جدا می شود.

*توجه:این نوع جداشدگی شبکیه می تواند به سرعت پیشرفت کرده      و منجر به جداشدن کامل شبکیه شود.

۲٫نوع دیگری از جدا شدن شبکیه جداشدن کششی (tractional) نام دارد که در این حالت به علت بیماریهایی از جمله دیابت ساختار هایی در داخل زجاجیه ایجاد می شود که با کشش شبکیه به سمت جلو آن را از لایه های پشتی خود جدا می کند.

۳٫نوع غیر شایعی از جدا شدن شبکیه نیز وجود دارد که در آن موادی از لایه های زیرین شبکیه به صورت غیر طبیعی ترشح می شوند و آن را از لایه های مجاور جدا می کند .این مورد بیشتر ناشی از التهاب، خونریزی یا توده های غیر طبیعی داخل چشم است و به ندرت به صورت خود به خودی اتفاق می افتد.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور