آخرین اخبار : 

ایا حق العمل جراح در عمل فمتوکاتاراکت یا تمام لیزری آبمروارید بیشتر از عمل فیکوی معمولی است؟

ایا حق العمل جراح در عمل فمتوکاتاراکت

یا تمام لیزری آبمروارید بیشتر از عمل فیکوی

معمولی است؟

خیر مابه التفاوت این دو عمل صرفا برای هزینه

لیزر و مواد مصرفی می باشد.

, , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور