آخرین اخبار : 

بهترین جراح تمام لیزری آبمرواریدیافمتوکاتاراکت کیست؟

بهترین جراح تمام لیزری آبمروارید یا فمتوکاتاراکت کیست؟

بهترین جراح فمتوکاتاراکت کسی هست که

بیمارانی که مناسب این عمل هستند را

 شناسایی کند و سابقه زیادی در جراحی

آبمروارید و عوارض آن داشته باشد

, , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور