آخرین اخبار : 

بهترین دکترچشم و جراح فوق تخصص عمل مجدد پس از لیزیک ولازک

بهترین متخصص چشم پزشک وجراح

فوق تخصص عمل مجدد لیزیک ولازک:

چندسال پیش عمل لیزیک Lasik کردم الان شماره چشمم

برگشته میخواستم ببینم آیا میتونم دوباره عمل کنم وبهترین

جراح چشم پزشک برای عمل مجدد بعداز لیزیک کیست؟

بایدمعاینات کامل و تصویربرداری چشم انجام بشودودر

صورت امکان با دستگاه های لیزر پیشرفته عمل  شوید

بهترین متخصص وفوق تخصص چشم برای عمل مجدد

پس از لیزیک lasik و لازک lasek فوق تخصص وجراح

قرنیه وعیوب انکساری است که تجربه کافی در این زمینه

داشته باشد.

 

 

, , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور