آخرین اخبار : 

بهترین فوق تخصص وجراح چشم

بهترین فوق تخصص و جراح چشم کیست؟

بهترین فوق تخصص و جراح چشم  Eye Surgeon ارتباط به نوع بیماری دارد.بسته به نوع بیماری شما متخصص و فوق تخصص چشمی که میتواند شما را درمان کند متفاوت است وشامل فوق تخصص قرنیهCornea، فوق تخصص شبکیه Retin، فوق تخصص استرابیسم Strabism، فوق تخصص حدقه (اوربیت)، فوق تخصص اعصاب چشم(نوروافتالمولوژی) و فوق تخصص گلوکوم میشود.

, , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور