بیومکانیکی دقیق قرنیه

گام‌های اساسی در ارزیابی بیومکانیکی دقیق قرنیه، از طریق نمونه‌برداری Scheimpflug با فرکانس بالا، محقق شده است.
شکل قرنیه و پاسخ به پف‌های هوا و اخیراً از طریق نور فناوری ارزیابی مانند میکروسکوپ بریویلین. همراه با این فناوری‌ها، الگوریتم‌های پیچیده که برخی بر اساس تحلیل اجزای محدود، لجستیک هستند
رگرسیون ها، درختان تصمیم گیری یادگیری ماشین و یادگیری عمیق، برای درک بهتر یافته های نمایش داده شده توسط پلتفرم های مختلف توسعه یافته اند، و به طور قابل توجهی حساسیت ها و ویژگی های تشخیص را بهبود می بخشد

پیمایش به بالا