آخرین اخبار : 

تحقیقات قوز قرنیه

بیشترین تحقیقات قوزقرنیه در دنیا در ایران انجام گرفته است

طبق تحقیقات انجام گرفته که در مجله امریکایی

Cornea به چاپ رسیده بیشترین تحقیقات روی قوزقرنیه در جهان

در سالهای اخیر در کشور ایران انجام شده است

و دانشگاه علوم پزشکی تهران بیشترین سهم را در این میان داشته است

دکتر مهرداد محمدپور عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور