ترمیم بافت

هر بافتي كه در اثر تروماي جراحي، شيميايي يا آسـيب ناشـي از رادياسيون تحت آسيب قرار گيرد سعي ميكند در نزديكتـرين زمـان ممكن خود را ترميم نمايد. اين ترميم سـاختار بـه دو روش صـورت 1و2.(Regeneration) ( و نوسـازيReplacement) ميپذيرد: جايگزيني در پديدة جايگزيني، بافت اوليه بـا ايجـاد اسـكار ) (Scarپـر شـده و تماميت نسبي آن حفظ ميشود ولي مشكل اصلي اين است كه بافـت جايگزين، از بافت اوليه متفاوت بوده و خـواص آن را نـدارد. عمـدة پاسخهاي طبيعي به آسيبهـاي چـشمي در بـدن از نـوع جـايگزيني مي باشد. در پديدة نوسازي، بافت جديد ايجاد شـده متعاقـب ترومـا، مشابه بافت اوليه بوده و اين در حالي اتفاق ميافتد كه قالب ساختاري بافت دست نخورده باقي بماند. بافتهايي كه ميتوانند نوسازي انجام دهند شامل كليه، كبد و ارگانهاي غدهاي ميباشند. برخي بافتها ماننـد پوست و ملتحمه درجات متفاوتي از هـر دو نـوع پاسـخ بـافتي را از خود نشان ميدهند و تركيبي از جايگزيني و نوسازي را جهت تـرميم بافتي انجام مي دهند.

پیمایش به بالا