تصویربرداری Scheimpflug

علاوه بر این، انحنای قرنیه از داده های ارتفاعی، اما وضوح آن کمتر از آن چیزی است که می توان از آن به دست آورد.
ویدئوکراتوسکوپی مبتنی بر بازتاب از این رو، این امر برخی از تولیدکنندگان را بر آن داشت.
تولید یک ماشین ترکیبی Placido و Scheimpflug که امکان اندازه گیری مستقیم انحنای قدامی قرنیه و همچنین اندازه گیری مستقیم ارتفاعات قدامی و خلفی قرنیه با استخراج پاکی متری

پیمایش به بالا