جدیدترین درمان قوزقرنیه چیست ؟

درمان ترکیبی اشعه درمانی و لازک کاستومایز به عنوان جدیدترین درمان قوز قرنیه خفیف در مراحل ابتدایی می باشد
در مراحل متوسط درمان ترکیبی اشعه درمانی یا کراس لینک و رینگ داخل چشمی یا لنز داخل چشمی و در موارد شدید پیوند لایه ای یا نافذ قرنیه را باید مد نظر قرارداد

پیمایش به بالا