آخرین اخبار : 

جدیدترین روش قطعی برای تشخیص قوزقرنیه چیست؟

جدیدترین روش قطعی برای تشخیص قوزقرنیه چیست؟

جدیدترین روش برای تشخیص قطعی قوز قرنیه oct قرنیه با

اندازه گیری اپی تلیوم قرنیه می باشد که قادر به تشخیص

بسیار زودرس و قطعی قوزقرنیه در مراحل اولیه می باشد

بیمارانی که به علت احتمال قوزقرنیه از عمل برداشتن عینک

محروم مانده اند برای تعیین تکلیف می توانند با یک آزمایش

بی خطر و کم هزینه از وجود یا عدم وجود قطعی قوزقرنیه

آگاه شوند و شانس خود را برای انجام عمل بیازمایند

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور