داروهاي آنتيفيبروتيك و آنتيمتابوليتهـا

داروهاي آنتيفيبروتيك و آنتيمتابوليتهـا ماننـد ميتومايسين- Cو 5-FU به عنوان دو داروي آنتي پروليفراتيو اصلـي در چشم پزشكي مورد توجه و استفاده فزايندهاي قـرار گرفتـهانـد. عمـدة كاربرد اين داروها در جراحيهاي گلوكوم جهت كنترل فـشار داخـل چشمي، جراحي هاي رفركتيو با ليزر اگزايمـر جهـت اصـلاح عيـوب انكساري چشم، جراحي هاي بيماريهاي سطحي چشم ) مثل ناخنـك و نئوپلاسمهاي ملتحمه مي باشد در اين مقاله مكانيسم عملكـرد ايـن داروها، كاربرد ويژه و ميزان مورد نياز و عوارض آنها در حيطـههـاي متفاوت چشمپزشكي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد

پیمایش به بالا