آخرین اخبار : 

ده مزیت لازک کاستومایز بر فمتولیزیک و اسمایل چیست؟

ده مزیت لازک کاستومایز بر فمتولیزیک و اسمایل چیست ؟ آنچه در مورد عمل اسمایل ، فمتولیزیک و لازک کاستومایز باید بدانید!!!
هر سه عمل برای برداشتن عینک انجام میشوند ولی :
۱-عمل اسمایل و فمتولیزیک عملهای استرومایی و عمقی هستندو عمل لازک کاستومایز عمل سطحی می باشد بنابراین زمان عمل آن کوتاهتر و ایمنی آن بیشتر است 
۲- در اسمایل و فمتولیزیک بخشی از عمل به کمک لیزر و بخشی دیگر به کمک دست و انواع پنسها انجام میشود ولی در لازک کاستومایز همه مراحل با لیزر ترانس اپیتلیال انجام میشود و دقت بالاتر و زمان کوتاهتری دارد 
۳- وسایل مصرفی در اسمایل و فمتولیزیک ساکشن می باشد که باعث بالارفتن فشار چشم و کشیده شدن شبکیه می گردد ولی در لازک کاستومایز از هیچ ساکشن و کششی استفاده نمی شود و هیچ درد و ناراحتی یا احساس فشار حین عمل ندارد 
۴- در اسمایل از فمتولیزر و در فمتولیزیک از مجموعه فمتولیزر و لیزر اگزایمر و در لازک کاستومایز صرفا از لیزر اگزایمر استفاده میشود و باعث کاهش هزینه بیمار می گردد.
۵- امکان تراش سفارشی و محاسبه حرکات چشم و اصلاح دقیق آستیگمات در اسمایل وجود ندارد ولی همه این کارها در لازک کاستومایز انجام پذیر است 
۶-میزانی از بافت قرنیه که برداشته یا دستکاری میشود در اسمایل و فمتولیزیک بیشتر از لازک کاستومایز هست و منجر به کاهش مقاومت قرنیه و نهایتا گاهی قوزقرنیه میشود 
۷- مدت زمان عمل اسمایل و فمتولیزیک خیلی بیشتر از لازک کاستومایز هست و باعث خستگی و عدم همکاری بیمار به خصوص بیماران پراسترس میشود
۸- در صورتی که بیمار سرعمل مختصری چشم یا سرش را تکان دهد عوارض غیرقابل برگشتی در عمل اسمایل و فمتولیزیک ایجاد میشود ولی در لازک کاستومایز این عوارض دیده نمیشود
۹- در صورت بازگشت شماره چشم انجام عمل مجدد در فمتولیزیک و اسمایل با خطرات زیادی همراه هست ولی در صورت باقی ماندن بافت و ضخامت کافی قرنیه منعی برای عمل مجدد در لازک کاستومایز نیست
۱۰-اصلاح شماره چشم مثبت و آستیگمات بالا در اسمایل وجود ندارد ولی لازک کاستومایز این امکان را به جراح  و بیمار میدهد
و نکته آخر اینکه اسمایل و فمتولیزیک در چشمهای گود قابل انجام نیست ولی لازک کاستومایز در این چشمها قابل انجام میباشد
و  چون هر گونه ضربه بعد عمل در فمتولیزیک باعث جابجایی فلپ می شود تنها عمل مجاز در ارتش و پلیس آمریکا عمل لازک می باشد
دکتر مهرداد محمدپور