آخرین اخبار : 

شایعترین وموفقیت آمیزترین اعمال جراحی درانسان

شایعترین وموفقیت آمیزترین اعمال جراحی

درانسان چیست؟

شایعترین وموفقیت آمیزترین اعمال جراحی در بدن انسان

جراحی آبمرواریدچشم است

که نوع مدرن آن فیکو نامیده میشود وبعداز آن لیزیک در

مقام دوم است که توسط جراح و متخصص چشم

در ایران انجام می شود.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور