آخرین اخبار : 

روش دلفی

روش دلفی یک روش با ساختار نظامند است که افراد ماهر در چند مرحله به پرسشنامه هایی در مورد بیماری ها پاسخ می دهند. در هر مرحله خالصه ای از پیش بینی افراد
متخصص از مرحله قبل ارائه می شود و دالیل برای تصمیم گیری نهایی بیان می شود.
بنابراین، متخصصان تشویق می شوند تا در پاسخ های قبلی خود به سبب پاسخ های دیگر اعضای گروه، تجدید نظر کنند. اعتقاد بر این است که در طول این فرایند دامنه پاسخ ها کاهش می یابد و گروه به سمت پاسخ صحیح سوق داده می شود. در نهایت، پس از توافق بر یک معیار پایانی جلسه که از پیش تعیین شده است ) مثال تعداد مراحل
جلسات، دستیابی به توافق یا ثبات نتایج(، جلسه اتمام می یابد و متوسط نمرات یا متوسط مراحل نهایی، نتایج را تعیین می کند.

پذیرش و نوبت دهی تماس تلفنی با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲

و مراجعه به اینستاگرام دکتر مهرداد محمدپور

لینک اینستاگرام:

https://www.instagram.com/eyelasik_catarac_clinic

لینک تلگرام مطب چشم پزشکی:

https://telegram.me/drmehrdadmohamadpour

لینک آپارات:

https://www.aparat.com/drmohammadpour

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور