شاخص ها تشخیص قوز قرنیه

شاخص های عینی برای تشخیص قوز قرنیه بر اساس در سطوح قدامی و خلفی قرنیه

با این حال، چالش فعلی شناسایی افراد مشکوک به قوز قرنیه یا چشم‌های مستعد است. اسرویی(نام شخص) با حساسیت و ویژگی کافی. این ویژگی برای جراحی انکساری حیاتی است
غربالگری. شاخص CLMI-X در سیستم گالیله، انحناهای محوری و آنی قدامی و خلفی، نقشه پاکی متری و نقشه ارتفاع خلفی را برای تشخیص دقیق قوز قرنیه از چشم‌های عادی تجزیه و تحلیل می‌کند. مشخص شده است که برای تشخیص قوز قرنیه از چشم های طبیعی بسیار حساس و اختصاصی است.

پیمایش به بالا