شاخص های تشخیص قوز قرنیه در سطوح قدامی

شاخص های عینی برای تشخیص قوز قرنیه بر اساس در سطوح قدامی و خلفی قرنیه

علاوه بر این، ارتفاعات قدامی/جلو و خلفی/پشت را در داخل بدن ارزیابی می کند
منطقه مرکزی 8.0 میلی متر، و مقایسه ای را با بهترین کره مناسب سنتی نشان می دهد، a مقایسه با سطح مرجع پیشرفته و تفاوت بین این دو است

پیمایش به بالا