آخرین اخبار : 

قرنیه نازک،علت و درمان

قرنیه نازک علت و درمان

بسیاری از بیماران به علت قرنیه نازک از عمل برداشتن عینک محروم

مانده اند

باید گفت بیماران مبتلا به قرنیه نازک به دو گروه با قوزقرنیه و بدون

قوزقرنیه تقسیم می شوندافرادی که قوزقرنیه دارند باید درمان مناسب

قوزقرنیه برایشان انجام

شود ولی افرادی که قوزقرنیه ندارند می توانند تحت شرایط خاص عمل

برداشتن عینک انجام دهند گرچه نوع عمل برداشتن عینک در هر چشم

متفاوت است

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور