آخرین اخبار : 

قوزقرنیه چیه؟

قوزقرنیه یا کراتوکونوس چیه؟

Keratoconus:

قوزقرنیه یا کراتوکونوس یک بیماری غیرالتهابی پیشرونده ونامتقارن

قرنیه Cornea است که باعث نازکی پیشرونده قرنیه،کاهش بینایی

که در مراحل اولیه باعینک اصلاح میشود.

ولی درنراحل پیشرفته دیگر باعینک اصلاح نمیشود ونیاز به لنزهای

سخت ویا کارگذاری رینگ ویا پیوندقرنیه پیدا میکند.

معمولا در بیماران قوزقرنیه آستیگمات های نامنظم وخلاف

قاعده ایجاد میشود و دید بیمار محو وسایه دار میشود و در مراحل

پیشرفته دوبینی یاچندبینی ایجادمیکند.

, , , ,
دکتر مهرداد محمدپور