آخرین اخبار : 

مزیت جراحی تمام لیزری آبمرواریدیافمتوکاتاراکت چیست؟

مزیت فمتوکاتاراکت یا جراحی تمام لیزری آبمروارید

چیست ؟

اولا در این جراحی از هیچ تیغی استفاده نمی شود

 

وتمام برشها با لیزر فمتوسکند داده می شود

 

ثانیا برش کپسول قدامی که در مرکزیت لنز داخل

 

چشمی بسیار موثر هست توسط لیزر انجام می شود

 

ثالثا همزمان با عمل آبمروارید آستیگمات چشم کاهش

 

می یابد و عوارض بعد از عملش هم کمتر است.

, , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور