معرفی

تعدادی از مطالعات نقش محوری التهاب را در پاتوژنز و پیشرفت KC نشان می‌دهند، که در تضاد با اعتقادی است که به طور سنتی قوز قرنیه را به عنوان یک بیماری غیر التهابی طبقه‌بندی می‌کرد. سطوح بالایی از واسطه‌های التهابی، مانند سایتوکین‌های پیش‌التهابی، فاکتور نکروز تومور، اینترلوکین‌ها، مولکول‌های چسبندگی سلولی و متالوپروتئینازهای ماتریکس (MMPs) در چشم‌های کراتوکونیک در مقایسه با حالت طبیعی تشخیص داده شده است، که نشان می‌دهد رویدادهای التهابی مزمن در تظاهرات نقش دارند و پیشرفت بیماری بسیاری از مطالعات سعی در بررسی عمیق پاتوژنز قوز قرنیه داشته اند. و در حالی که به طور گسترده پذیرفته شده است که فعل و انفعالات پیچیده بین عوامل ژنتیکی و محیطی، اعم از مکانیکی و بیوشیمیایی، بر پیشرفت و سیر بیماری تأثیر می‌گذارد، تشخیص بین ارتباط صرف در مقابل رابطه علت و معلولی، احتمالاً به دلیل تنوع گسترده، چالش برانگیز است. در بیان آنها و وجود بسیاری از متغیرهای مخدوش کننده

پیمایش به بالا