نقشه های اپیتلیال

یک عکس لامپ شکاف که یک اسکار ضعیف قرنیه قدامی را نشان می دهد (فلش های قرمز). ب Scheimpflug توموگرافی قرنیه که نقشه ارتفاع خلفی را نشان می دهد که از حالت بهترین فیت کره (BFS) گرفته شده است.
نشان دادن ارتفاع ندولار مصنوعی در زیر محل دقیق اسکار (فلش سیاه)

پیمایش به بالا