نقشه های اپیتلیال

یک توموگرافی انسجام نوری بخش قدامی قرنیه بعد از داخل استرومال درج بخش حلقه قرنیه به ضخیم شدن اپیتلیال نزدیک به بخش حلقه توجه کنید
قرار دادن (سر پیکان قرمز). b نقشه اپیتلیال قرنیه همان چشم که اپیتلیال را نشان می دهد ضخیم شدن (سر پیکان قرمز)

پیمایش به بالا