ویدئوکراتوسکوپی

نقشه های گاوسی، اولین بار برای توپوگرافی قرنیه توسط بارسکی پیشنهاد شد و همکاران حاصل ضرب شیب دارترین و مسطح ترین انحنا را در هر زمان معین نشان می دهد. نقطه، و نشان داده شد که آنها حتی راس و مخروط قرنیه را بهتر تعیین می کنند، مستقل از ویدئوکراتوگرافی (VK) نرمال (یعنی فیکساسیون بیمار) آنها در ابتدا در توپوگرافی کراترون (Optikon، رم، ایتالیا) معرفی شدند اخیراً توسط سیستم عامل های مدرن مانند MS-39 (CSO، فلورانس، ایتالیا

پیمایش به بالا