آخرین اخبار : 

چگونه میتوانم چشمهایم را رنگ آبی یا سبزکنم

چگونه میتوانم چشمهایم را آبی یا سبز کنم وایا رنگی کردن چشم امکان پذیر است؟

رنگی کردن چشمها درحال حاضر عوارض زیادی دارد ولی به تازگی لیزرهایی در دست تحقیق متخصصین وجراحان چشم است که بتوان به کمک انها رنگ چشم راتغییر داد

, , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور