آخرین اخبار : 

چگونه میتوان مانع ایجاد تنبلی در چشم منحرف کودک شد؟

چگونه می توان مانع ایجاد تنبلی در چشم منحرف

کودک شد؟

اولین کار درمان انحراف می باشد که در این راستا ابتدا باید

مناسب ترین عینک و یا لنز تماسی که بالاترین دید ممکن به کودک

را می دهد فراهم نمود.همچنین باید طبق دستور معاینه کننده

ساعاتی از روز چشم سالم کودک را بست تا چشم با دید کمتر به

کار گرفته شود و از تنبلی آن جلوگیری کنیم.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور