آخرین اخبار : 

درماتوشالازی یا اصطلاحا پف آلودگی پلکها یا افتادگی پوست پلک ها

وجود پوست شل در پلکها

در این بیماری چین خوردن پوست شل پلک برروی پوست زیرین

باعث ایجاد حالت چهره خسته و خواب آلوده و نیز افزایش سن

ظاهری فرد می شود. همچنین بیماران معمولا از احساس

سنگینی پلکها نیز شاکی اند. این بیماری ضعیف در موارد شدید

می تواند در بینایی فرد نیز تاثیر بگذارد علت اصلی این بیماری

ضعیف شدن و تحلیل رفتن بافت نگهدارنده زیر پوست پلکها

(معمولا با افزایش سن)است هرچند بیماریهای مختلفی نیز

می توانند بیاعث ایجاد یا تشدید این حالت شود این بیماری

بطور شایعتر پلک بالا را درگیر می کند اما احتمال درگیری پلک

پایین نیز وجود دارد.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور