آخرین اخبار : 

آستیگماتیسم

بهترین دکتر برای اصلاح آستیگمات با لیزر

بهترین دکتر برای اصلاح آستیگمات با لیزر: خیلی وقتها بیماران سوال می کنند که ایا میتوان آستیگمات را با لیزر لازک لیزیک فمتولیزیک و یا اسمایل چشم اصلاح کرد یا خیر؟ باید گفت این بستگی به شرایط متعددی مثل میزان و نوع ...

جدیدترین درمان آستیگمات چشم چیه؟

جدیدترین درمان آستیگماتیسم چشم چیست؟ استفاداده از لیزرهای سفارشی یا کاستمایز CUSTEMIZE میباشد که میتواند استیگمات هر بیمار را مثل اثر انگشتش که منحصر به هر فرد میباشد باانتقال عکس عنبیه به دستگاه لیزر دقیقا اصلاح کند و احتمال عود آن را به حداقل ...

آستیگمات میکس یا مخلوط چیه؟

آستیگمات میکس MIX یامخلوط آستیگماتیسم میکس یا مخلوط حالتی است که شماره چشم مثبت و بیشتر از شماره چشم باشد که بدترین نوع آستیگمات بوده و قابل اصلاح کامل با لیزر نیست و احتمال برگشت ان وجود دارد. گرچه مواردی از درمان بسیار موفق با ...

استیگمات چیه؟

آستیگمات یا آستیگماتیسم چیه؟ آستیگماتیسم ASTIGMATISM عدم تساوی انحنای قرنیه در محورهای متقاطع آن را آستیگمات نامند که موجب محو شدن تصاویر دریک راستا میگردد. آستیگمات ممکن است: منظم یا نامنظم، موافق یامخالف قاعده ویا مایل باشد. موارد نامنظم،مایل یا خلاف قاعده حتما باید مورد بررسی بیشتر قرار ...

آستیگمات چشم و روزه داری

آیا آستیگمات چشم Astigmatism با روزه داریFasting بیشتر میشود؟ خیر.آستیگماتیسم چشم با روزه داری بیشتر نمیشود.
دکتر مهرداد محمدپور