آخرین اخبار : 

ریلکس اسمایل

فیلم عمل لیزیک،لازک،فمتولیزیک(بایدهاونبایدهای عمل برداشتن عینک)دوم

همه چیزدرموردعمل برداشتن عینک(لیزیک،لازک،فمتولیزیک،پی آرکی وعمل اسمایل چشم)قسمت دوم عمل لیزیک ولازک وفمتولیزیک چشم چقدر طول میکشد؟ چه مدت بستری هستیم؟ عمل برداشتن عینک (لیزیک،لازک،فمتولیزیک،پی آرکی) چند ثانیه وزیر یک دقیقه طول میکشد. کل عمل لیزیک و لازک چشم حدود پنج دقیقه طول میکشد. بعد محافظ یا ...

عمل اسمایل چشم

عمل رلکس اسمایل یا ریلکس اسمایل چشم ۱.عمل اسمایل چشم چیست؟ ۲.آیا بیمه های تکمیلی هزینه عمل اسمایل چشم را قبول میکنند؟ ۳.ارزانترین هزینه عمل اسمایل چشم،لیزیک.لازک کدام است؟ ۴.آیا بیمه های تامین اجتماعی و سلامت هزینه عمل اسمایل چشم راتقبل میکند؟ ۵.هزینه عمل اسمایل ...

بهترین عمل لیزیک در قرنیه نازک

قرنیه چشم من نازک است،بهترین عمل براشتن عینک (لیزیک، لازک، فمتولیزیک، پی آرکی، رلکس اسمایل) کدام است؟ ابتدا باید معاینه و عکس برداری قرنیه انجام شود و مشخص شود که قوزقرنیه، کراتوکونوس، keratoconus وجود دارد یا نه تا بتوان در مورد نوع عمل lasik lasek ...

ارزان ترین عمل لیزیک لازک فمتولیزیک واسمایل چشم

ارزان ترین عمل لیزیک،لازک،فمتولیزیک،پی آرکی ورلکس اسمایل چشم چقدر است؟ در حال حاضر هزینه عمل لیزیکLasik,لازکLasek,فمتولیزیکFemto Lasik,پی آرکی PRK, ریلکس اسمایل  Relex Smile چشم بستگی به نوع عمل و شرایط چشم دارد ولی در هرحال طبق تعرفه مصوب دولتی است پاسخ همه ...

آیابیمه های تکمیلی هزینه عمل لیزیک لازک فمتولیزیک ورلکس اسمایل را قبول میکنند؟

آیا بیمه های تکمیلی هزینه عمل لیزیک لازک فمتولیزیک وریلکس اسمایل را قبول میکنند؟ اگر شماره چشم بالا باشد بیمه های تکمیلی بخشی از هزینه های عملهای جراحی لیزیک Lasik,لازک Lasek,فمتولیزیکFemto Lasik,رلکس اسمایل Relex Smile  را پازپرداخت میکنند پاسخ همه  سوالات تماس ...

آیابیمه های تامین اجتماعی وخدمات درمانی هزینه های لیزیک لازک فمتولیزیک ورلکس اسمایل را میپردازند؟

آیا بیمه های تامین اجتماعی وخدمات درمانی هزینه های لیزیک لازک فمتولیزیک و رلکس اسمایل را میپردازند؟ خیر.بیمه های پایه معمولا هزینه عمل های جراحی لیزیکLasik,لازک Lasek, فمتولیزیک Femto Lasik وریلکس اسمایلRelex Smile  راتقبل نمیکنند.   پاسخ همه  سوالات تماس با09392002452 ومراجعه به اینستاگرام دکتر مهرداد محمدپور لینک ...
دکتر مهرداد محمدپور