معافیت سربازی

معافیت سربازی و آستيگماتيسم

آستیگماتیسم ساده،مرکب یا مخلوط با سیکلوپلژی کامل و معافیت سربازی: (درآستيگماتيسم ساده، يا مركب يا مخلوط ميزان آستيگماتيسم بايد بيش […]

معافیت سربازی و ميوپی

معافیت سربازی و ميوپی سيكلوپلژي کامل : ميوپی با سيكلوپلژي کامل (ميوپی با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن

معافیت سربازی و هيپرمتروپي

معافیت سربازی و هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل : (هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه

معافیت سربازی و مشکلات چشم

معافیت سربازی بر اساس بيماري هاي چشم و عوارض بينائي (به استناد وبسایت سازمان وظیفه عمومی ناجا) بند 1: هيپرمتروپي

پیمایش به بالا