آخرین اخبار : 

معافیت سربازی

معافیت سربازی و آستیگماتیسم

آستیگماتیسم ساده،مرکب یا مخلوط با سیکلوپلژی کامل و معافیت سربازی: (درآستيگماتيسم ساده، يا مركب يا مخلوط ميزان آستيگماتيسم بايد بيش تر از صفر (۰) باشد) الف) مجموع ديوپتر آستيگماتیسم ساده ، مركب يا مخلوط بالاي ۵ ديوپتر يک چشم : معاف دائم تبصره: براي ...

معافیت سربازی و میوپی

معافیت سربازی و ميوپی سيكلوپلژي کامل : ميوپی با سيكلوپلژي کامل (ميوپی با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم با علامت مثبت منظور شود ولي محاسبه نگردد.) الف) ميوپی بيش از6 ديوپتر يك چشم : معاف دائم تبصره: براي دارندگان مدارك ...

معافیت سربازی و هیپرمتروپی

معافیت سربازی و هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل : (هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم ، با علامت منفي منظور شود ولي محاسبه نگردد.) الف) هيپرمتروپي بيش از6 ديوپتر يك چشم : معاف دائم تبصره: براي ...

معافیت سربازی و مشکلات چشم

معافیت سربازی بر اساس بيماري هاي چشم و عوارض بينائي (به استناد وبسایت سازمان وظیفه عمومی ناجا) بند 1: هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل بند 2: ميوپي با سيكلوپلژي کامل بند 3: آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط با سيكلوپلژي كامل
دکتر مهرداد محمدپور