آخرین اخبار : 

شالازیون(گل مژه)

آیا گل مژه رامیتوان درمطب جراحی کرد؟

آیا امکان عمل گل مژه یا شالازیون را  در مطب هم هست؟ در صورتیکه گل مژه   chalasion  خیلی وسیع نباشد ومشکلات همراه نداشته باشد امکان جراحی در مطب توسط جراح چشم پزشک دارد.

درمان گل مژه یا شالازیونchalasion

درمان گل مژه یا شالاریون  chalasion  چیست؟ ابتدا درمان طبی ودارویی در مرحله حاد انجام میشود.درصورت عدم پاسخ ،درمان جراحی توسط جراح چشم پزشک انجام میشود که البته سرپایی وبا بیحسی موضعی است.

گل مژه یا شالازیون چیست؟

گل مژه یا شالازیون  chalazion چیست؟ عدم تخلیه چربی لبه پلک ها که با التهاب همراه میشود را گل مژه یا شالازیون گویند.
دکتر مهرداد محمدپور