بینایی خوب

مسیرهای هدف گذاری درمانی

یک کاربرد مهم از پایگاه دانش ایجاد شده توسط فاکتورهای مولکولی پروفایل در KC، شناسایی مسیرهای مکانیکی ممکن برای مداخله […]

قوزقرنیه

افراد دارای استعداد ژنتیکی نیز تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می گیرند. در بیشتر موارد، این بیماری یک طرفه است،

پیمایش به بالا