آخرین اخبار : 

عصبی

اگزوتروپیا

(انحراف جشم به خارج) نوع دیگری از انحرافات شایع چشمی است که در این حالت برعکس حالت ایزوتروپیا در نگاه مستقیم به روبه رو یکی از چشم ها یه سمت خارج چرخیده است. این حالت بیشتر زمانی اتفاق می ­افتد که ...
دکتر مهرداد محمدپور