آخرین اخبار : 

فایزر

واکسن های ساخته شده از ژنوم ویروس

در این واکسن ها بخشی از ژنوم ویروس که آنتی ویروس را کد می کند به فرد تزریق می شود با این ترتیب سلول بدن خود فرد آنتی ژن های لازم برای تحریک سیستم ایمنی را ترشح می کند ( ...
دکتر مهرداد محمدپور