قرنیه

علت قوزقرنیه چیست؟

علت کراتوکونوس (قوز قرنیه) هنوز شناخته نشده‌است. هرچند این بیماری ارثی نیست ولی ژنتیک، محیط ویا برخی بیماریها احتمالاً در […]

ویدئوکراتوسکوپی

نقشه های گاوسی، اولین بار برای توپوگرافی قرنیه توسط بارسکی پیشنهاد شد و همکاران حاصل ضرب شیب دارترین و مسطح

پیمایش به بالا