آخرین اخبار : 

Vaccine

واکسن های ساخته شده از ژنوم ویروس

در این واکسن ها بخشی از ژنوم ویروس که آنتی ویروس را کد می کند به فرد تزریق می شود با این ترتیب سلول بدن خود فرد آنتی ژن های لازم برای تحریک سیستم ایمنی را ترشح می کند ( ...
دکتر مهرداد محمدپور