آخرین اخبار : 

لیزیک وآستیگمات

لیزیک وآستیگمات چه ارتباطی دارند ووضعیت آستیگمات بعداز عمل برداشتن عینک چه خواهد بود؟

آستیکمات بعد از عمل فمتولیزیک و لازک کاهش قابل توجهی می یابد

, , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور