ویدئوکراتوسکوپی

ویدئوکراتوسکوپی برای اندازه گیری انحنای قدامی قرنیه بر اصل مبتنی بر بازتاب متکی است، مفهومی که اولین بار در سال 1854 توسط فون هلموهتز معرفی شد.
معرفی ویدئوکراتوگرافی کامپیوتری، با ظهور محاسبات شخصی، انقلاب تصویربرداری قرنیه را به سرعت آغاز کرد و زمینه را فراهم کرد.
برای غربالگری و تشخیص دقیق تر قوز قرنیه

پیمایش به بالا