ویدئوکراتوسکوپی

نقشه انحنای محوری قرنیه قوز قرنیه مکان دقیق مخروط دشوار است تعیین کنید. b نقشه انحنای آنی یا مماسی همان قرنیه. موقعیت مکانی مخروط برای تعریف آسان تر است. ج نقشه انحنای گاوسی همان قرنیه، نشان دهنده دقیق تر است ترسیم راس و مخروط قرنیه، ایده آل برای روش های لیزر انکساری درمانی چشم قوز قرنیه d نقشه اپیتلیال، نازک شدن روی مخروط، با تطابق زیاد در مکان با نقشه گاوسی و شباهت نزدیک با نقشه آنی

پیمایش به بالا