آخرین اخبار : 

فرق لیریک Liric و لیزیک چیست؟

فرق لیریک Liric و لیزیک چیست؟

در عمل لیریک که عمل جدیدتری می باشد به کمک لیزر فمتوسکند

می توان بدون اینکه بافت قرنیه برداشته شود یا فلپی ایجاد شود

با تغییر در ضریب شکست قرنیه یا لنز داخل چشمی عیوب انکساری

چشم را اصلاح نمود .

به علت عدم برداشت بافت این عمل در همه قرنیها حتی قرنیه نازک و احتمالا قوزقرنیه خفیف و پیرچشمی هم قابل انجام خواهد بود .

با ورود این لیزر به بازار در آینده نزدیک شاهد انقلاب بزرگی در

چشم پزشکی خواهیم بود

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور