CAIRS corneal allogenic intrastromal ring

CAIRS corneal allogenic intrastromal ring segments یا رینگهای بافتی قرنیه برای درمان جراحی قوزقرنیه ممکن است به دلیل دسترسی آسان قرنیه اهداکننده در بسیاری از کشورها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر باشد. حتی در کشورهایی که تهیه قرنیه اهدایی گران یا دشوار است، استفاده از یک قرنیه را می توان با استفاده از دیسک مرکزی بافت برای کراتوپلاستی نافذ یا DALK یا با برش بخش CAIRS پس از برداشت پیوند DMEK یا DSEKبه حداکثر رساند. CAIRS برداشت شده از یک قرنیه ممکن است برای بیش از یک بیمار استفاده شود. بانک های چشم همچنین می توانند استفاده از قرنیه را به حداکثر برسانند، زیرا CAIRS به زنده ماندن اندوتلیال نیاز ندارد. زمانی که لیزر فمتوثانیه برای ایجاد کانال داخل استرومایی در چشم بیمار کراتوکونیک در دسترس نباشد، می توان از روش دستی کاشت استفاده کرد. CAIRS ممکن است همراه با پروتکل های جدیدتر اشعه درمانی یا کراس لینک قرنیه نازک مانند CACXL یا پروتکل زیر 400 میکرون هم انجام شود.

پیمایش به بالا